Regulamin i załączniki

Regulamin komkursu pt. „Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata”.

§1.

Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorami konkursu pt. ”Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata” zwanym dalej „Konkursem” są Politechnika Częstochowska – Wydział Zarządzania mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 19b 42-201 Częstochowa, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta mieszczący się przy ul. Krakowskiej 80F 42-200 Częstochowa oraz Miejska Galeria Sztuki mieszcząca się przy Al. Najświętszej Maryi Panny 64 42 – 200 Częstochowa zwanymi dalej „Organizatorami”.
 2. Konkurs towarzyszy Festiwalowi reklamy społecznej „Świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany”, który odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada 2022 w siedzibach Organizatorów.
 3. Konkurs, jako impreza towarzysząca festiwalowi, jest objęty patronatem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.
 4. Komitet organizacyjny Konkursu, w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału Zarządzania oraz pracownicy Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta powołują Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta.
 5. Organizatorzy powołują jury Konkursu w skład którego wchodzą: pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, pracownik Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz przedstawiciel agencji reklamowej.

§2.

Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Uwrażliwienie młodych ludzi – uczniów oraz studentów na współczesne problemy społeczne i ekologiczne oraz zaangażowanie ich w samodzielne kreowanie komunikatów mających zwrócić uwagę otoczenia na te zagadnienia.
 2. Zwrócenie uwagi na fakt, że zarządzanie marketingiem we współczesnym turbulentnym otoczeniu zyskało nowe znaczenie, a jego istotnym elementem jest uwzględnianie odpowiedzialności społecznej w polityce firm.
 3. Spojrzenie na problematykę potrzeb społecznych, poszanowania ekologii oraz dbałości o jakość życia przyszłych pokoleń przez pryzmat reklamy.

§3.

Forma Konkursu

 1. Forma konkursu obejmuje dwie kategorie: film reklamowy i plakat reklamowy.
 2. Film nie może trwać krócej niż 15 sekund, ani dłużej niż 3 minuty i powinien być zapisany jako plik cyfrowy w dowolnym formacie video. Przesyłając film, należy mieć na uwadze, że będzie on wyświetlany na ekranie o proporcjach 16×9 z szybkością 25 klatek na sekundę. W sytuacji, gdy przesłany plik wideo będzie uszkodzony lub niekompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Organizatorów, Organizatorzy zwrócą się do Uczestnika z prośbą o ponowne przesłanie pliku zakodowanego innym kodekiem.
 3. Plakaty należy dostarczyć w formie cyfrowych plików graficznych w formacie pdf, jpg, png lub tif w jednym z dwóch rozmiarów:
  1. Plakat B1, 70 x 100 cm, pliki w skali 1:1, w rozdzielczości 150 – 300 pikseli na cal,
  2. billboard 504cm x 238cm, pliki w skali 1:10 (50,4cm x 23,8cm), w rozdzielczości 500 – 750 pikseli na cal.

  Plakaty niespełniające w/w kryteriów zostaną odrzucone.

 4. Prace konkursowe nie powinny powstać wcześniej niż 1.09.2021.
 5. Uczestnik może wysłać dowolną ilość prac konkursowych w jednej lub obu kategoriach.
 6. Przesłanie prac konkursowych odbywa się online przez formularz na stronie internetowej festiwalu www.3swiaty-fest.pl
 7. Zakwalifikowane przez jury prace zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu reklamy społecznej „Świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany”.

§4.

Zakres tematyczny Konkursu

Temat prac konkursowych brzmi: Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata.

§5.

Terminarz Konkursu

Konkurs reklamy o tematyce społecznej i ekologicznej składa się z następujących etapów:

 1. Do 18.11. 2022 – przesyłanie prac.
 2. Do 24.11.2022 – przekazanie przez jury informacji Uczestnikom o zakwalifikowaniu nadesłanych prac do konkursu.
 3. 25.11.2022 – prezentacja zakwalifikowanych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu. Przekazanie uczestnikom dyplomów oraz nagród.

§6.

Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział osoby (zwane dalej Uczestnikami), które są (lub były w momencie powstania pracy) uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami szkół wyższych z terenu całej Polski, których prace wpisują się w tematykę zawartą w §4.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureaci konkursu zobligowani są do poniesienia kosztów związanych z ewentualnym dojazdem na pokaz prac konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 25.11.2022.
 3. Za zgłoszenie do Konkursu uważa się przesłanie online przez formularz na stronie internetowej festiwalu www.3swiaty-fest.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe Uczestnika i szkoły, którą reprezentuje wraz z załączonymi pracami konkursowymi zgodnymi z wytycznymi z §3.
 4. Uczestnicy są zobligowani do załączenia do zgłoszenia zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych.
 5. W przypadku gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią zobligowany jest do załączenia do zgłoszenia zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. W przypadku, gdy w nadesłanej pracy konkursowej zostanie wykorzystany wizerunek osób (jako aktorów w kategorii film lub modeli w kategorii plakat), Uczestnik zobligowany jest do załączenia do zgłoszenia zgód na wykorzystanie wizerunku podpisanych przez te osoby, lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, członkowie jury oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 8. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych i w konsekwencji osoby zgłaszające się nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§7.

Przebieg Konkursu

 1. Jury powołane przez Organizatorów spośród zakwalifikowanych do konkursu plakatów i filmów wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: film reklamowy i plakat reklamowy.
 3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
  1. zgodność z tematyką konkursu,
  2. ogólne wrażenie estetyczne prac,
  3. oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia.
 4. Prace bez podpisu, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 25.11.2022. Informacja o laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu oraz na portalach społecznościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta
 6. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 7. Decyzja jury konkursowego co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 9. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody w dniu rozstrzygnięcia Konkursu. Jeśli laureaci nie będą mogli pojawić się w tym dniu osobiście nagrody i dyplomy zostaną przesłane im pocztą.

§8.

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Politechnika Częstochowska.
 2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z:
  1. akceptacją postanowień regulaminu,
  2. wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów w związku z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
  3. wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i pracy konkursowej podczas promocji konkursu.
 3. Prace konkursowe i prezentacje muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do Konkursu indywidualnie.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą szkoły lub uczelni mogą zostać opublikowane na stronach internetowych, portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatorów oraz innych podmiotów za zgodą Organizatorów Konkursu.
 5. Z chwilą doręczenia Organizatorom zgłaszanej pracy konkursowej (zwanej dalej: „pracą konkursową”), Organizatorzy Konkursu nabywają licencję niewyłączną upoważniającą do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do prac konkursowych zgłoszonych przez uczestnika Konkursu.
 6. Licencję niewyłączną do prac konkursowych, o której mowa powyżej w § 8 ust. 5, Organizatorzy Konkursu nabywają nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie pracy konkursowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Jednocześnie z chwilą odebrania nagrody przez uczestnika Konkursu, Organizatorzy nabywają nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych laureata Konkursu.
 8. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych laureatów Konkursu Organizatorzy nabywają bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji obejmujących:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie Utworu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. 9. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych laureatów Konkursu, Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do prac konkursowych laureatów Konkursu.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w organizacji.
 2. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu w tym odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: www.3swiaty-fest.pl
 3. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić do Konkursu osoby, której tożsamość nie została potwierdzona. Organizatorzy mają prawo usunąć z listy uczestników osobę, która złamała regulamin Konkursu.
 4. Organizatorzy zastrzegają, że nie wszystkie prace przyjęte do Konkursu będą zaprezentowane podczas finału. Wszystkie prace zakwalifikowane do Konkursu zostaną zaprezentowane na jego oficjalnej stronie internetowej.
 5. Organizatorami Konkursu są: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta oraz Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.
 6. Koordynatorami Konkursu są: dr Joanna Pikuła – Małachowska (j.pikula-malachowska@pcz.pl), Katarzyna Berezińska (k.berezinska@reymont.czestochowa.pl)
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: 3swiaty-fest@pcz.pl.

Pobierz pliki pdf

Regulamin konkursu

 Regulamin

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia dla ucznia

 Załącznik 1

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia dla studenta

 Załącznik 2

Załącznik 3 – Oświadczenie nauczyciela

 Załącznik 3

Sponsorzy: