Regulamin i załączniki

Regulamin konkursu „Magia wartości – influencerzy dobra”.

§1.

Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorami konkursu pt. ”Magia wartości – influencerzy dobra” zwanym dalej „Konkursem” są Politechnika Częstochowska – Wydział Zarządzania mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 19b 42-201 Częstochowa oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta mieszczący się przy ul. Krakowskiej 80F 42-200 Częstochowa zwanymi dalej „Organizatorami”.
 2. Konkurs towarzyszy Festiwalowi Komunikacji Społecznej Trzy Światy „Świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany”, który odbędzie się w dniach 07.12.2023 – 08.12.2023 w siedzibach Organizatorów.
 3. Partnerem Konkursu, jako imprezy towarzyszącej festiwalowi, jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” mieszcząca się przy ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30 – 198 Kraków.
 4. Komitet organizacyjny Konkursu, w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału Zarządzania oraz pracownicy Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta powołują Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta.
 5. Organizatorzy i Partner powołują skład jury Konkursu.

§2.

Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Zmobilizowanie uczestników do głębszej analizy słowa „dobro” jako jednej z istotnych wartości w życiu człowieka.
 2. Znalezienie odpowiedzi na pytanie kim, w dzisiejszych czasach, są influencerzy dobra.
 3. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak uczestnicy rozumieją bycie influencerem dobra.
 4. Sprawdzenie umiejętności tworzenia zwracających uwagę komunikatów reklamowych o tematyce społecznej.
 5. Upowszechnianie reklamy społecznej jako formy przekazu treści ważnych dla każdego człowieka i jego otoczenia.
 6. Stwarzanie młodzieży możliwości nieskrępowanej, artystycznej wypowiedzi na tematy istotne społecznie.
 7. Rozbudzanie wrażliwości i odpowiedzialności społecznej w przyszłych pracownikach szeroko pojętej reklamy i marketingu.

§3.

Forma Konkursu

 1. Forma konkursu obejmuje dwie kategorie: film reklamowy i plakat reklamowy.
 2. Film nie może trwać krócej niż 15 sekund, ani dłużej niż 3 minuty i powinien być zapisany jako plik cyfrowy w dowolnym formacie video. Przesyłając film, należy mieć na uwadze, że będzie on wyświetlany na ekranie o proporcjach 16×9 z szybkością 25 klatek na sekundę. W sytuacji, gdy przesłany plik wideo będzie uszkodzony lub niekompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Organizatorów, Organizatorzy zwrócą się do Uczestnika z prośbą o ponowne przesłanie pliku zakodowanego innym kodekiem. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika pliku, umożliwiającego odtworzenie go przez Organizatorów, film zostanie uznany za niespełniający kryteriów i odrzucony.
 3. Plakaty należy dostarczyć w formie cyfrowych plików graficznych w formacie pdf, jpg, png lub tif w jednym z dwóch rozmiarów:
  1. Plakat B1, 70 x 100 cm, pliki w skali 1:1, w rozdzielczości 150 – 300 pikseli na cal,
  2. billboard 504cm x 238cm, pliki w skali 1:10 (50,4cm x 23,8cm), w rozdzielczości 500 – 750 pikseli na cal.

  Plakaty niespełniające w/w kryteriów zostaną odrzucone.

 4. Prace konkursowe nie powinny powstać wcześniej niż 1.09.2022.
 5. Uczestnik może wysłać dowolną ilość prac konkursowych w jednej lub obu kategoriach.
 6. Przesłanie prac konkursowych odbywa się online przez formularz na stronie internetowej festiwalu www.3swiaty-fest.pl
 7. Zakwalifikowane przez jury prace zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu Komunikacji Społecznej Trzy Światy „Świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany”.

§4.

Zakres tematyczny Konkursu

Temat prac konkursowych brzmi: „Magia wartości – influencerzy dobra”..

§5.

Terminarz Konkursu

Konkurs reklamy o tematyce społecznej i ekologicznej składa się z następujących etapów:

 1. Do 30.11.2023 – przesyłanie prac.
 2. Do 06.12.2023 – przekazanie przez jury informacji Uczestnikom o zakwalifikowaniu nadesłanych prac do konkursu.
 3. 08.12.2023 – prezentacja zakwalifikowanych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu. Przekazanie uczestnikom dyplomów oraz nagród.

§6.

Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział osoby (zwane dalej Uczestnikami), które są (lub były w momencie powstania pracy) uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami szkół wyższych z terenu całej Polski, których prace wpisują się w tematykę zawartą w §4.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureaci konkursu zobligowani są do poniesienia kosztów związanych z ewentualnym dojazdem na pokaz prac konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 08.12.2023.
 3. Za zgłoszenie do Konkursu uważa się przesłanie online przez formularz na stronie internetowej festiwalu www.3swiaty-fest.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe Uczestnika i szkoły, którą reprezentuje wraz z załączonymi pracami konkursowymi zgodnymi z wytycznymi z §3.
 4. Uczestnicy są zobligowani do załączenia do zgłoszenia zgody na udział w konkursie oraz na przetwarzanie przez Politechnikę Częstochowską danych osobowych.
 5. W przypadku gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią zobligowany jest do załączenia do zgłoszenia zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. W przypadku zgłoszeń Uczestników będących uczniami szkół ponadpodstawowych do formularza zgłoszenia należy dołączyć również zgodę/oświadczenie związane z udziałem w konkursie podpisane przez nauczyciela.
 7. W przypadku, gdy w nadesłanej pracy konkursowej zostanie wykorzystany wizerunek i/lub wypowiedzi osób (jako aktorów w kategorii film lub modeli w kategorii plakat), Uczestnik zobligowany jest do załączenia do zgłoszenia zgód na wykorzystanie wizerunku i/lub wypowiedzi podpisanych przez te osoby, lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych i w konsekwencji osoby zgłaszające się nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§7.

Przebieg Konkursu

 1. Jury powołane przez Organizatorów spośród zakwalifikowanych do konkursu plakatów i filmów wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: film reklamowy i plakat reklamowy.
 3. Z grona laureatów jury wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 4. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
  1. zgodność z tematyką konkursu,
  2. ogólne wrażenie estetyczne prac,
  3. oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia.
 5. Prace bez podpisu, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 08.12.2023. Informacja o laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu oraz na portalach społecznościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta
 7. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 8. W wybranych przez jury przypadkach prace nadesłane na Konkurs mogą zostać wystawione w przestrzeni wybranej przez Organizatorów.
 9. Decyzja jury konkursowego co do wskazania laureatów i zwycięzców Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 11. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody w dniu rozstrzygnięcia Konkursu. Jeśli laureaci nie będą mogli pojawić się w tym dniu osobiście nagrody i dyplomy zostaną przesłane im pocztą.

§8.

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Współadministratorami danych osobowych uczestników Konkursu są Politechnika Częstochowska oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta.
 2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z:
  1. akceptacją postanowień regulaminu,
  2. wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów w związku z uczestnictwem w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
  3. wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i pracy konkursowej podczas promocji konkursu.
 3. Prace konkursowe i prezentacje muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do Konkursu indywidualnie.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą szkoły lub uczelni mogą zostać opublikowane na stronach internetowych, portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatorów oraz innych podmiotów za zgodą Organizatorów Konkursu.
 5. Z chwilą doręczenia Organizatorom zgłaszanej pracy konkursowej (zwanej dalej: „pracą konkursową”), Organizatorzy Konkursu nabywają licencję niewyłączną upoważniającą do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do prac konkursowych zgłoszonych przez uczestnika Konkursu.
 6. Licencję niewyłączną do prac konkursowych, o której mowa powyżej w § 8 ust. 5, Organizatorzy Konkursu nabywają nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie pracy konkursowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Jednocześnie z chwilą odebrania nagrody przez uczestnika Konkursu, Organizatorzy nabywają nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych laureata Konkursu.
 8. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych laureatów Konkursu Organizatorzy nabywają bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji obejmujących:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. publiczne rozpowszechnianie wizerunku pracy konkursowej w taki sposób, by każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, a także rozpowszechnianie Utworu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. 9. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych laureatów Konkursu, Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do prac konkursowych laureatów Konkursu.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w organizacji.
 2. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu w tym odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: www.3swiaty-fest.pl
 3. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić do Konkursu osoby, której tożsamość nie została potwierdzona. Organizatorzy mają prawo usunąć z listy uczestników osobę, która złamała regulamin Konkursu.
 4. Organizatorzy zastrzegają, że nie wszystkie prace przyjęte do Konkursu będą zaprezentowane podczas finału. Wszystkie prace zakwalifikowane do Konkursu zostaną zaprezentowane na jego oficjalnej stronie internetowej.
 5. Organizatorami Konkursu są: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie.
 6. Koordynatorami Konkursu są: dr Joanna Pikuła – Małachowska (j.pikula-malachowska@pcz.pl), Katarzyna Berezińska (k.berezinska@reymont.czestochowa.pl)
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: 3swiaty-fest@pcz.pl.

Pobierz pliki pdf

Regulamin konkursu

 Regulamin

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia dla ucznia

 Załącznik 1

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia dla studenta

 Załącznik 2

Załącznik 3 – Oświadczenie nauczyciela

 Załącznik 3

Sponsorzy: