Partner strategiczny

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa (logo)

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Idea działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej opiera się na wspieraniu edukacji poprzez dążenie do tego, aby kwalifikacje zdobywane podczas nauki na uczelniach, w szkołach czy podczas kursów lub szkoleń były dopasowane do potrzeb rynku pracy. Dopasowanie systemu edukacji do potrzeb sektora komunikacji oparte jest o szereg przemyślanych działań w zakresie:

  • identyfikacji rzeczywistych wymagań zawodowych
  • identyfikacji ram i standardów kwalifikacji
  • opracowania programów edukacji
  • wyznaczania kierunków zmian systemu edukacji
  • zawierania porozumień pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia.

Realizacja idei działalności Rady jest możliwa dzięki wymianie doświadczeń ekspertów z branży komunikacji marketingowej. Ich dialog pozwala opracowywać takie rozwiązania systemowe, które następnie wpływają na ulepszenie systemu kształcenia.

Członkostwo w Radzie jest otwarte. W jej skład wchodzą przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich oraz podmiotów kształcenia ustawicznego.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.radasektorowa-komunikacja.pl

Sponsorzy edycji 2022: